16:34 | Author: அன்னைபூமி
 மல்லிகை
உலகத்தில் உள்ள பெண்கள்
அனைவரையும் சுமங்கலியாக்கிவிட்டு
நீ மட்டும் ஏன் விதவைகோலத்தில் ?

          
என் இதயம்
உன் கண்கள் பேசும்வார்த்தைகளை
மொழிபெயர்க்கும் கருவி!
        
        
      நமது திருமனம்
    உன் கற்பனைக்கு எட்டாத
    எண்ணங்களை காவியமாக்குவது
    எனது கவிதை மட்டுமே…..  
23:50 | Author: அன்னைபூமி
   Hi friends ,
 
   Here i giving some links were you can download previous year question papers of GATE BIOTECHNOLOGY at free of cost ...
Use these link and download all questions .. rocks GATE 2011
                                     ALL THE BEST
  GATE 2009
  GATE 2008
   GATE 2007
  GATE 2006
  GATE 2005
   GATE 2004
  GATE 2003
   GATE 2002 
  GATE 2001
  GATE 2000
  GATE 1999 
Category: | Leave a comment
23:27 | Author: Ravi

Researchers at London's Kew Gardens have discovered that Paris japonica, a striking rare native plant of Japan sports an astonishing 149 billion base pairs, making it 50 times the size of a human genome  (3billion base pairs) and setting the new world record for the Longest genome ever discovered.
Until now, the biggest genome belonged to the marbled lungfish (Protopterus aethiopicus), whose 130 billion base pairs. Among plants,the record holder for 34 years was a species of fritillary (Fritillaria assyriaca). However earlier this year a Dutch group knocked the fritillary off the top spot when they found that a natural hybrid of  trillium related to herb paris, had a genome just 4% larger than the fritillary.
The researchers warn however that big genomes tend to be a liability: plants with lots of DNA have more trouble tolerating pollution and extreme climatic extinctions and they grow more slowly than plants with less DNA, because it takes so long to replicate their genome.
“We all have 46 chromosomes in our own cells. And if you took the DNA out from that and unraveled it, it would stretch about two meters. However, if you do the same for this plant, this Paris Japonica, if you unravelled all its DNA, it would stretch over a 100 meters”.
15:47 | Author: Ravi
Green algae boost wheat yields, say scientists - SciDev.Net
23:44 | Author: அன்னைபூமி
Are you suffering from low self esteem and are searching for a way you can improve it? Then you have to be aware of 8 secrets that will make it so much easier for you to improve your self esteem.  
Positive image of yourself 
It is imperative that you gain a positive image of yourself. You have to know and remember that you are a person of value. Everything you do or say is important. 
Clean slate  
Always start each day with a clean slate. Don't dwell on anything that happened the day before or even weeks before. Use each day to start over with a clean slate because this will make it simpler for you to improve self esteem.
Correct thinking 
You don't want to get in the habit of thinking negative things about yourself. Instead, start getting in the habit of thinking only positive thoughts. If you find yourself thinking negatively, then change that right away with positive thoughts.
Your future 
You have to remember that your future and what happens with it is up to you. Don't allow others to do this for you because they haven't been and won't be living your lfe.
Confidence and enthusiasm 
Every decision, thought or task needs to be done with confidence and enthusiasm. This will help you get in the habit of always doing this will definitely help your self esteem improve.  
Positive attitude 
Thinking positive thoughts is definitely important, but you also need a positive attitude. You have to get in the habit of doing this on a daily basis because it will have a great, positive impact on your self esteem.
Friends with the right mindset 
Surround yourself with people that think positively and that have positive attitudes. This will make it much easier for you to also get in the habit of doing this for yourself.
Your values and standards 
You have to be aware of what your standards and values are. No matter what, you have to be ready to stand by them and not let them go. If someone doesn't like your values or standards, then that is their problem, not yours.

Now that you are aware of these secrets, you will be able to easily improve your self esteem; all that remains is to get started using them for yourself. The sooner you use these secrets, the sooner you start noticing a definite improvement in yourself.

23:45 | Author: அன்னைபூமி
21:29 | Author: அன்னைபூமி
தேடிச் சோறு நிதம் தின்று - பல
சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி
வாடித் துன்பமிக உழன்று - பிறர்
வாடப் பல செயல்கள் செய்து - நரை
கூடிக் கிழப்பருவம் யெய்தி - கொடுங்
கூற்றுக்கிரை எனப் பின் மாயும் - பல
வேடிக்கை மனிதரைப் போல நானும் - இங்கு
வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ?

- மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதி.
Category: | Leave a comment
22:18 | Author: அன்னைபூமி
Add caption
Category: | Leave a comment
22:11 | Author: அன்னைபூமி
Cockroaches may be nasty bugs, but they could help fight even nastier ones. New research finds that the rudimentary brains of cockroaches and locusts teem with antimicrobial compounds that sla yharmful E.coli and MRSA, the antibiotic-resistant staph bacterium. The work could lead to new compounds for fighting infectious diseases in humans.
Extracts of ground-up brain and other nerve tissue from the American cockroach, Periplaneta americana, and desert locust,Schistocerca gregaria, killed more than 90 percent of a type of E. coli that causes meningitis, and also killed methicillin-resistant staph.
“Some of these insects live in the filthiest places ever known to man,” says Naveed Khan, coauthor of the new study. “These insects crawl on dead tissue, in sewage, in drainage areas. We thought, 'How do they cope with all the bacteria and parasites?’”
Khan and his colleagues became intrigued by insect antimicrobials when they noticed that many soldiers were returning from the Middle East with unusual infections, yet locusts living in the same areas were unperturbed. So the research began on investigating how the insects ward off disease.
The team ground up various body parts from both cockroaches and locusts that had been reared in the lab and incubated them for two hours with different bacteria. Leaving these mixtures overnight on petri dishes revealed that the extracts from brains and from locust thorax nerve tissue killed nearly 100 percent of the bacteria.
Nine molecules appear to be responsible for the antimicrobial activity in locust tissue, although they have yet to be identified. The team is also still working out the details of the cockroach compounds.
The compounds may work together as a cocktail, Lowenberger says. Insects make hundreds of antimicrobial compounds, and it may be that very high concentrations of those molecules would be required for fighting an infection in humans. But the research is pretty neat stuff. And perhaps down the road, the yet-unidentified molecules will prove useful in fighting infections in people.
Found in: Genes & CellsLife and Molecules